Avatar

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของแอปพลิเคชัน Landuse Plan
Privacy Policy of Landuse Plan Application

     กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน Landuse Plan ดังนี้

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

     นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งที่มีอยู่ปัจจุบันและที่จะดำเนินการในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูล ภายใต้บริการของแอปพลิเคชัน Landuse Plan
     บุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกอบไปด้วย
         1) เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน
         2) ลูกค้าบุคคลธรรมดา
         3) คู่ค้าและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
         4) กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคล
         5) ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
         6) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
         7) บุคคลอื่นที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ใช้บริการ ผู้ติดต่อ หรือนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

     กรมโยธาธิการและผังเมือง เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือบริการ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
     ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้บริการ อาจส่งผลให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่สามารถให้บริการ หรือดำเนินงานนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ฐานกฎหมายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการพิจารณาฐานกฎหมายในการจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้ ประกอบด้วย
         1) ฐานเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ วิจัย สถิติ (Scientificor Research) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
         2) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (VitalInterest)เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
         3) ฐานสัญญา (Contract)เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น เช่น การสมัครงานหรือการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ
         4) ฐานภารกิจของรัฐ (PublicTask)เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับ เช่น พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น
         5) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (LegitimateInterest)เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญ น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
         6) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (LegalObligation)เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
         7) ฐานความยินยอม (consent)เป็นการขอการยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนขอการยินยอม ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
     ในกรณีที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามฐานสัญญา หรือฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากท่านปฏิเสธ ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการ หรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้ทั้งหมด หรือบางส่วน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเก็บรวบรวม

     กรมโยธาธิการและผังเมือง อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากการใช้งาน แอปพลิเคชัน Landuse Plan ดังต่อไปนี้
         1. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ การใช้งานของคุณผ่านแอปพลิเคชัน รายละเอียดเกี่ยวกับบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง เช่น ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ข้อมูลสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) หมายเลขเครื่อง UUID (Universally unique identifier) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) เป็นต้น
         2. ข้อมูลการใช้บริการเกี่ยวกับตำแหน่ง การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของท่าน ข้อมูลตำแหน่งที่แท้จริงของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

การบริหารจัดการคุกกี้

     กรมโยธาธิการและผังเมืองเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ ในบริการเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือบนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามแต่บริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้การเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.dpt.go.th/th/ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายการบริหารจัดการคุกกี้โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ใช้บริการ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการทั่วไป ดังนี้
         ๑) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการดำเนินประโยชน์สาธารณะที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ตั้งไว้
         ๒) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
         ๓) เพื่อจัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
         ๔) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการ
         ๕) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
         ๖) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสมัคร ใช้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือติดต่อใช้บริการหรือใช้สิทธิตามกฎหมาย
         ๗) เพื่อส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
         ๘) เพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย
         ๙) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือของบุคคลอื่นหรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
         ๑๐) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง จะพิจารณาด้านกฎหมาย นโยบายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม ก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอาจกระทำ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือต่อผู้มีอำนาจที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องเปิดเผยข้อมูลให้ เช่น เมื่อมีคำสั่งศาล

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่อสิ้นสุดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง จะทำลายข้อมูล ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามรูปแบบ และมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กำหนดไว้

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

     กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยศูนย์เทคโยโลยีสารสนเทศ มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้ โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Technology Security Procedure)

การละเมิดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีผลเป็นความผิด และถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามแต่กรณี และความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง และอาจได้รับโทษตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     กรมโยธาธิการและผังเมือง อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

การติดต่อกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

     เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายหรือสอบถามเสนอแนะ ถ้าหากเกิดข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสามารถติดต่อได้ที่

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
     224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
     โทรศัพท์ 02-201-8085
     จัดทำ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565