Avatar

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1. การตอบโจทย์การใช้งาน

ผู้รับบริการได้รับข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่ต้องการ
Average Rating : 3.0

2.ความคุ้มค่าที่ใช้บริการ

ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
Average Rating : 3.2

3.ระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการให้บริการ
Average Rating : 3.0